Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Versie geldig vanaf 1 december 2014

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen gedaan door POETSLAND BV, en alle met POETSLAND BV gelieerde ondernemingen, en op alle overeenkomsten waarbij POETSLAND BV partij is.

1.2. De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de voorwaarden van de klant.

1.3. Elke uitzondering op onderhavige voorwaarden moet door POETSLAND BV schriftelijk worden goedgekeurd (bijv. bij offerte). Indien wordt afgeweken van één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen, offertes, bestekken, enz. van POETSLAND BV binden POETSLAND BV niet zolang deze niet schriftelijk door de directie van POETSLAND BV zijn bevestigd.

2.2. Indien POETSLAND BV optreedt als gemandateerde in naam en voor rekening van een fabrikant, producent of derde, wordt elke overeenkomst met de klant afgesloten onder opschortende voorwaarde van schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant, producent of derde. De algemene en bijzondere voorwaarden van de fabrikant, producent of derde zijn in dat geval onverkort van toepassing, voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden.

2.3. Vermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, foto’s, enz. zijn informatief en verbinden POETSLAND BV niet. In geen enkel geval kunnen fouten, afwijkingen of onjuistheden aanleiding geven tot klachten, prijsverminderingen of aansprakelijkheid van POETSLAND BV.

2.4. Door POETSLAND BV meegedeelde studies, ontwerpen, tekeningen, modellen, enz. blijven steeds eigendom van POETSLAND BV. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch door derden worden uitgevoerd, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POETSLAND BV.

2.5. POETSLAND BV heeft het recht om bij elke bestelling een voorschot te vragen van de klant.

 

Artikel 3 – Aanvaarding

3.1. De ondertekening van een (af)leveringsbon of afhaalbon door de klant houdt de invaarding in van het geleverde materiaal en de conformiteit van de levering. De klant moet het materiaal bij ontvangst onmiddellijk controleren.

3.2. Elke klacht met betrekking tot het geleverde materiaal dient binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan POETSLAND BVBA.

3.3. Gebruik van het materiaal houdt aanvaarding van het materiaal in.

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1. Alle vermelde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Transportkosten en kosten voor (de)montage zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

4.3. De prijzen kunnen steeds éénzijdig door POETSLAND BV worden gewijzigd in geval van prijsstijgingen van de fabrikanten, producenten en leveranciers, ingevolge marktschommelingen en wijzigingen van taxatie, douanetarieven, belastingen en andere heffingen van welke aard dan ook.

 

Artikel 5 – Termijnen, levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Alle leverings- en herstellingstermijnen zijn indicatief en verbinden POETSLAND BV niet. v kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade voor laattijdige levering.

5.2. Indien het bestelde materiaal bij de fabrikant, producent of leverancier niet meer voorradig zou zijn, of in geval van een defect, zonder dat POETSLAND BV een fout kan worden verweten, behoudt POETSLAND BV zich het recht voor om aan de klant een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. In geen geval zal POETSLAND BV enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn.

5.3. Bij levering vindt de overdracht van alle risico’s verbonden aan het materiaal plaats. POETSLAND BV is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan het materiaal na levering.

5.4. In geval van overmacht behoudt POETSLAND BV zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te schorten. Indien de overmacht leidt tot definitieve onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de overeenkomst van rechtswege ten einde komen, zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door fabrikanten, producenten, (toe)leveranciers, storingen in het internet, elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van POETSLAND BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden als overmacht.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij gebrek aan andersluidende vermelding op de factuur is elke factuur contant betaalbaar, op de zetel van POETSLAND BV.

6.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan 12 % verschuldigd, alsmede een forfaitair verhogingsbeding gelijk aan 10 %, met een minimum van € 100,00 per onbetaalde factuur.

 

Artikel 7 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

7.1. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

7.2. Het Vredegerecht te Roeselare en de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

 

Artikel 8 – Montage

8.1. De kosten van (de)montage zijn niet begrepen in de prijs, tenzij anders vermeld.

8.2. Indien POETSLAND BV de (de)montage van een goed dient uit te voeren, zal de klant enerzijds zijn medewerking verlenen en desgevallend personeel en materiaal ter beschikking te stellen. De klant aanvaardt dat hij/zij exclusief verantwoordelijk blijft voor het ter beschikking gestelde materiaal en personeel. POETSLAND BV zal geen enkele aansprakelijkheid dragen voor gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van de (de)montage en de klant aanvaardt dat wordt afgezien van elk verhaal lastens POETSLAND BV, behoudens in geval van fout door POETSLAND BV.

 

Artikel 9 – Garanties

9.1. De garantieperiode en garantievoorwaarden die POETSLAND BV aanbiedt, zijn gelijk aan die gewaarborgd door de fabrikant, producent en/of (toe)leverancier. De garantieperiode gaat in vanaf levering.            9.2. Tweedehands materiaal en verbruikbare goederen worden steeds verkocht zonder garantie, tenzij anders vermeld.

9.3. Elke garantie vervalt indien het materiaal of onderdelen ervan tijdens de garantieperiode zouden worden toevertrouwd aan derden voor gebruik, onderzoek, herstelling of vervanging. Elke vorm van garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik, niet-conform gebruik in strijd met de gebruiksvoorwaarden, niet-opvolging instructies, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of onzorgvuldigheid.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en einde overeenkomst

10.1. Bij gebreke aan volledige betaling van de factuur op de vervaldag, of wanneer de klant in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te leven, heeft POETSLAND BV de keuze om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij na ingebrekestelling en een minimumtermijn van acht dagen, zich te beroepen op de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst op basis van onderhavig uitdrukkelijk ontbindend beding, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien POETSLAND BV zich beroept op het uitdrukkelijk ontbindend beding, heeft zij het recht om het materiaal onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar het zich bevindt, op kosten van de klant.

10.2. Het verkochte materiaal (inclusief onderdelen, toebehoren, wisselstukken, enz.) blijft uitsluitend eigendom van POETSLAND BVBA zolang de klant niet is overgegaan tot volledige betaling van de factuur.

10.3. Zolang de klant nog facturen onbetaald laat, mag het materiaal door de klant niet vervreemd worden, in pand worden gegeven of op enige manier aan een derde in gebruik worden gegeven. Het is de klant tevens verboden het materiaal onroerend te maken door incorporatie of het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materiaal of andere roerende goederen.

10.4. POETSLAND BV heeft het recht om éénzijdig een einde te maken aan de huurovereenkomst in geval van nalatigheid bij het gebruik of onderhoud van het materiaal, overbelasting van het materiaal, noodzakelijke interventie teneinde het behoud van het materiaal te verzekeren, gebruik van het materiaal op een andere werf dan aangegeven en zonder toestemming van POETSLAND BV en niet-betaling van de waarborgsom (indien van toepassing) en/of facturen.

10.5 Indien de klant een bestelling annuleert, is er een schadevergoeding van minstens 30 % van de (koop)prijs verschuldigd, onverminderd het recht van POETSLAND BV om meer schadevergoeding te eisen.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

 

Artikel 18 – Herroepingsrecht

18.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig Art. VI.64 van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan POETSLAND BV heeft teruggezonden, is de koop definitief een feit.

18.2. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, van zijn/haar intentie binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij POETSLAND BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe, onberispelijke staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zelfs indien deze beschadiging minimaal is, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt POETSLAND BV er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

18.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

  8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

  9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

  11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

  12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

  13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

  14° de overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×